Ocena zagrożenia wybuchem

Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

Jeżeli w Twoim zakładzie nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem (a występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne), lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref możesz zlecić ich wyznaczenie wraz z zasięgami naszej firmie. Naszą specjalnością jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy wyznaczaniu stref zagrożenia.
Wyznaczenie powyższych stref zagrożenia wybuchem wraz z ich zasięgami to podstawowy obowiązek Pracodawcy. Jest to bardzo istotny element w bezpieczeństwie wybuchowym, gdyż na jego podstawie określane są dalsze działania zmierzające do określenia minimalnych standardów bezpieczeństwa.

Zagrożenie wybuchem jest związane z materiałami i substancjami przetwarzanymi, stosowanymi lub uwalnianymi przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły oraz materiałami stosowanymi do budowy urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów.
Niektóre z tych materiałów i substancji mogą ulegać procesom spalania w powietrzu. Procesom tym często towarzyszy wytwarzanie znaczących ilości ciepła i mogą one być związane ze wzrostem ciśnienia i uwolnieniem materiałów niebezpiecznych. W odróżnieniu od pożaru, wybuch zasadniczo jest samopodtrzymującym rozprzestrzenianiem się strefy reakcji (płomienia) w atmosferze wybuchowej.
Substancje palne powinny być rozważane jako materiały, które mogą utworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że w mieszaninach z powietrzem nie są zdolne do samopodtrzymującego się rozprzestrzeniania wybuchu.
To potencjalne zagrożenie związane z atmosferą wybuchową staje się realne w przypadku zapłonu przez efektywne źródło zapłonu.
Dla określenia zakresu środków koniecznych do uniknięcia efektywnych źródeł zapłonu, miejsca niebezpieczne są zaliczane do stref zagrożenia wybuchem na podstawie częstotliwości i długości czasu występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej.

WYMOGI PRAWNE

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem obejmującej wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazaniem czynników mogących w nich zainicjować zapłon wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 1 38, poz. 931), stanowiącego wdrożenie Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.