Ekspertyzy przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożaru Piła - serwis systemów sygnalizacji pożarowej Poznań

Ekspertyza przeciwpożarowa to dokument sporządzany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w szczególnych przypadkach również przez rzeczoznawcę budowlanego w celu zaproponowania alternatywnych rozwiązań, pozwalających spełnić przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w przypadku rozpatrywanego budynku. Na podstawie ekspertyzy PPOŻ. inwestor otrzymuje zgodę na użytkowanie budynku.
W zakres naszych usług wchodzi opracowanie ekspertyzy PPOŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, wybierzemy rozwiązania, które zrekompensują niespełnienie przepisów oraz zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.
W imieniu inwestorów występujemy do Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w celu uzgodnienia ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskania odstępstwa od wymagań niektórych przepisów.

Kiedy jest wymagana ekspertyza?

Opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej jest wymagane w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym warunki techniczne nie są możliwe do spełnienia. Przykładem takiej sytuacji jest m.in. adaptacja mieszkania na biuro.  

Sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej jest również konieczne, gdy budynek uznawany jest za zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców bądź osób użytkujących obiekt.

 

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, można znaleźć informacje, które służą jako podstawa do stwierdzenia, że dany obiekt uznawany jest za zagrażający życiu i zdrowiu:

  • szerokość powierzchni ewakuacyjnej jest mniejsza o ponad ⅓ od wartości określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
  • występowanie w danym pomieszczeniu strefy pożarowej zaliczonej do klasy zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
  • obecność sufitu bądź wykładziny ściennej lub podłogowej wykonanych z łatwo zapalnych materiałów;
  • brak wydzielonej klatki schodowej do ewakuacji;
  • brak zabezpieczeń dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem;
  • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego.