Opracowanie operatów ochrony ppoż.

Opracowanie operatów ochrony ppoż. Poznań - Piła

Co to jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem zawierającym opis niezbędnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla podmiotów (przedsiębiorstw), które zbierają, przetwarzają odpady. Operat przeciwpożarowy jest niezbędny i stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie lub zmianę pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych.

Skąd obowiązek?

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego został wprowadzony w dniu 20 lipca 2018 r. przez nowelizację Ustawy o odpadach. Zapis niniejszej ustawy mówi, że „do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się: operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.”
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. 2019, poz. 701).

Kto jest uprawniony do sporządzania operatu przeciwpożarowego?

Osoby uprawnione do sporządzania operatów przeciwpożarowych:

  • rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • osobę posiadająca tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Operat przeciwpożarowy – co zawiera?

Operat przeciwpożarowy w swojej treści zawiera m.in.: