Przeglądy dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.
Projekt systemu DSO powinien być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie kompetencje, a także powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Przegląd i konserwacja DSO obejmuje poniższe czynności:

Komponenty dźwiękowego systemu ostrzegawczego:

Centrala DSO czyli główny sterownik systemu, który umożliwia kontrolę nad wszystkimi elementami. Centrala jest powiązana z modułami funkcjonalnymi odpowiedzialnymi za realizację funkcji alarmowych, komunikacyjnych oraz informujących np. o niepoprawnym działaniu systemu. Dzięki modułom dźwiękowy system ostrzegawczy można dostosować do konkretnych wymagań klienta.

Moduł zasilania czyli element zasilajacy dla wszystkich komponentów systemu. Jest odpowiedzialny za wzmacnianie sygnałów dźwiękowych oraz rozprowadzanie ich do głośników.

W przypadku awarii systemu DSO stosuje się akumulatory pełniące rolę zasilania awaryjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu system będzie funkcjonował podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Głośnik DSO są kluczowym elementem systemu, odpowiedzialnym za emisję komunikatów dźwiękowych. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wysoką jakość dźwięku i klarowność mowy, umożliwiając skuteczne ostrzeganie i instruowanie osób znajdujących się w strefie objętej systemem DSO.

Mikrofon i panel obsługi to komponenty systemu DSO. Mikrofon rozgłasza komunikaty głosowe, a panel obsługi kieruje te komunikaty do konkretnych stref.

Dźwiękowy System ostrzegawczy DSO oparty jest na rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)., a jego stosowanie jest obowiązkowe w określonych rodzajach budynków i obiektów.

W zgodzie z powyższym rozporządzeniem, stosowanie DSO jest wymagane w:
1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 midx2,
b) wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 midx2;
2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;
4) szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
5) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.
2. W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie stosuje się innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Nasza firma rzetelnie wykonuje konserwacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne i wykwalifikowanych pracowników. Sprawdź naszą ofertę i poczuj się bezpiecznie. Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO to nasza specjalność!