Zabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji

Złącza liniowe, zwane też dylatacjami, są to szczeliny w elementach budowlanych, których głównym zadaniem jest umożliwienie niezależnej pracy poszczególnych części budowli. Złącza liniowe są projektowane w taki sposób, aby elementy budowlane mogły swobodnie pracować i nie były podatne na powstawanie naprężeń i odkształceń wynikających np. z pracy gruntu pod budynkiem.

To jak duży zakres pracy musi dane złącze liniowe wykonać zależy od wielu czynników, do których między innymi można zaliczyć:
  • bliskość dróg oraz linii tramwajowych, które powodują drgania budynku,

  • miejsce usytuowania obiektu (np. tereny górnicze),

  • wielkość oraz materiał z którego wykonany jest dany obiekt,

  • rodzaj gruntu na którym budynek jest usadowiony.

Dylatacje projektowane są w budynkach, w których istnieje podział na strefy pożarowe. W chwili przejścia złączy liniowych w stropie lub ścianie oddzielenia przecwipożarowego należy zabezpieczyć taką dylatację. Projekt budowlany określa klasę odporności ogniowej dylatacji np. EI 60.
E – szczelność
I – izolacyjność
60 – długość czasu działania ogniochronnego zabezpieczenia w min.