Projekty instalacji oświetlenia awaryjnego

Projekty instalacji oświetlenia awaryjnego Piła - Poznań

Oświetlenie awaryjne - Projekt, Montaż, Pomiary

Gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne ?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych określa, jakie wymagania powinny spełniać budynki i jakie winno być ich usytuowanie. Oświetlenie awaryjne powinno być koniecznie montowane w obiektach, w których może wystąpić chwilowa utrata zasilania, wskutek której istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, powstania znacznych strat materialnych lub poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Powyższe kwestie wymagają zaprojektowania co najmniej dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej oraz zainstalowania w budynku zapasowego lub ewakuacyjnego oświetlenia.

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.
Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Projektowanie oświetlenia awaryjnego wymaga znajomości przepisów oraz informacji praktycznych odnośnie rodzajów opraw awaryjnych. Dotyczy to opraw wskazujących kierunek ewakuacji oraz oświetlających drogi ewakuacyjne. Proces rozmieszczania opraw w projekcie powinnien uwzględnić:

Z mocy prawa oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:


1. W pomieszczeniach:
widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
wystawowych w muzeach,
powierzchni ponad 1 000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
2. Na drogach ewakuacyjnych:
z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
3. W budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne z gromadzenia ludzi.
4. W pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeżeli mają być wykorzystywane jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m².
5. W tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.
6. W pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu (oraz na terenie tłoczni).

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE – PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

W naszej ofercie:

KROK PIERWSZY – PROJEKT OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Przyjedziemy do Twojej firmy, nasi technicy zaproponują najlepsze rozwiązanie. Pobierzemy niezbędne dokumenty, ustalimy czas realizacji a następnie zdamy gotowy projekt.
Każdy projekt zostaje uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

KROK DRUGI – DOBÓR OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać oprawy oświetlenia awaryjnego oraz przygotujemy kosztorys.

KROK TRZECI – MONTAŻ OPRAW

Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych instalatorów prace związane z instalacją opraw oświetlenia odbywają się szybko i sprawnie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia do minimum.
Po montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego wykonujemy pomiary, które potwierdzamy wystawiając protokół z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego.