Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe

Co to jest instalacja tryskaczowa?

Instalacja tryskaczowa to Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) przeznaczone do zwalczania pożaru w jego pierwszej fazie jak i również do zapobiegania rozprzestrzeniania się płomieni i wysokiej temperatury z miejsca pożaru do innych części budynku. Jest to system selektywny, tzn. aktywowane są tylko te tryskacze, które znajdują się w obszarze objętym pożarem.

Podstawowe elementy systemu instalacji tryskaczowej:

Tryskacze, które są kluczowym elementem instalacji tryskaczowej, są zamknięte mechanicznie poprzez wbudowaną ampułkę wrażliwą na temperaturę – odpowiednia temperatura powoduje pęknięcie ampułki co pozwala na uwolnienie środka gaśniczego. To powoduje, że tego rodzaju tryskacze nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Kolor cieczy w ampułkach informuje nas, w jakiej temperaturze nastąpi uwolnienie środka gaśniczego:

Rodzaje instalacji tryskaczowych:

Instalacja tryskaczowa MOKRA

Najpopularniejszy rodzaj instalacji tryskaczowej, w którym przewody rurowe tłoczne są stale wypełnione wodą – po pęknięciu ampułki następuje uwolnienie środka gaśniczego.

Instalacja tryskaczowa SUCHA

Ten rodzaj instalacji różni się od instalacji mokrej zastosowaniem sprężonego powietrza zamiast wody. Stosowany jest w obiektach, w których temperatura może spaść poniżej 4oC, np. hale magazynowe lub parkingi wielopoziomowe.

Instalacje tryskaczowa SUCHA WSTĘPNIE WYSTEROWANA

Instalacja ta jest połączeniem instalacji suchej oraz systemu wykrywania pożaru, co powoduje zminimalizowanie nieuzasadnionego użycia środka gaśniczego. W praktyce oznacza to, że muszą być spełnione dwa warunki, aby uruchomiona została instalacja tryskaczowa – tj. system wykrywania pożaru musi otrzymać informację o pożarze oraz wspomniana wcześniej ampułka musi pęknąć pod wpływem temperatury.

Tworzenie instalacji tryskaczowej jest aspektem indywidualnym dla każdego obiektu. Kluczową rolę odgrywają parametry tryskaczy, czyli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wymagane jest w:

 • Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym
 • Budynkach handlowych lub wystawowych:
  – Jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000m2,
  – Wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000m2,
 • W budynkach służących celom gastronomicznym o liczbie miejsc powyżej 600,
 • Budynkach użyteczności publicznej wysokościowych,
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.