Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru

Przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP)

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to podstawowa instalacja mająca za zadanie w sposób automatyczny nadzorować obiekt na wypadek powstania w nim zadymienia/pożaru, przesłać jak najszybciej informację o pożarze, rozpocząć założenia zawarte w scenariuszu pożarowym, które ograniczą rozwój pożaru oraz umożliwią szybką i bezpieczną ewakuację ludzi przebywających w obiekcie. Zazwyczaj centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej pełni rolę nadrzędną sterując instalacjami podrzędnymi m.in. takimi jak: wentylacja mechaniczna, instalacja oddymiania, odcięcia/zamknięcia pożarowe, kontrola dostępu instalacja oświetlenia awaryjnego. Poprawnie zaprojektowania, zrealizowana i konserwowana instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru umożliwia: szybką i poprawną detekcję pożaru, skrócenie czasu alarmowania o zagrożeniu pożarowym oraz minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru a tym samym ogranicza jego skutki. Od sprawności technicznej i poprawności działania systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie.

Jak często należy wykonywać przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru?

Czy musimy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru ? Dlaczego wykonuje się przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożarowej ? Jakie są podstawy prawne ? Jak często wykonywać przeglądy SSP ? Kto może wykonywać przeglądy instalacji SSP ? Ile kosztuje przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru ?

Część właścicieli/użytkowników zlecających przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP) w częstotliwości raz w roku opiera się na Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów, a dokładnie na punkcie § 3 pkt 3 – Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Należy zwrócić uwagę na pkt. 2 w tym samym rozporządzeniu §3 pkt 2 –[…] powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach […] dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.

Zgodnie z powyższymi zapisami można by twierdzić, że Rozporządzenie wprost mówi, iż w pierwszej kolejności musimy się opierać na zaleceniach producenta danego systemu sygnalizacji pożaru. W dokumentacji techniczno-ruchowej większość z nich ustala harmonogram przeglądów i konserwacji opierając się ściśle na zapisach Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji Pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

W przypadku gdy w DTR danego producenta widnieje tylko ogólny zapis o konserwacji, należy wrócić do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 i zgodnie z nią prowadzić wszelkie prace.

Podawany w Instrukcjach Instalowania i Konserwacji czujek bądź w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych maksymalny czasokres przeglądów okresowych wynika z przepisów i norm i jest przyjęty dla przeciętnych warunków eksploatacji instalacji SAP, np. w pomieszczeniach biurowych. Praktyczna częstotliwość przeglądów okresowych instalacji sygnalizacji pożarowej powinna być ustalona na drodze uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem a Konserwatorem instalacji. Przeglądy okresowe instalacji systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) mogą więc odbywać się 1, 2, 3 lub 4 razy w roku, a w szczególnych przypadkach nawet częściej.

Kto może przeprowadzać przeglądy ?

Przegląd systemów przeciwpożarowych w tym SSP mogą wykonywać firmy/osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje/certyfikaty/przeszkolenia wydawane przez producentów systemów przeciwpożarowych takich jak: POLON-ALFA, BOSCH, ESSER, ARITECH, AWEX, PROTEC itp. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) czy Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Zespół Grupy Fire Save (GFS) od 12 lat wykonuje montaże i przeglądy instalacji przeciwpożarowych, dzięki czemu posiadamy odpowiednie narzędzia, wiedzę techniczną oraz wykwalifikowany personel, które umożliwia nam sprawnie realizować zlecone prace serwisowe instalacji ppoż. Posiadamy niezbędne certyfikaty, zaświadczenia i szkolenia, które potwierdzają wysoki poziom świadczonych usług. Wieloletnia praktyka, bogata wiedza teoretyczna oparta o liczne szkolenia realizowane przez czołowych producentów instalacji ppoż. pozwala naszym klientom poczuć się w pełni bezpiecznie przy procesie serwisowania.

Przegląd instalacji pożarowych (SSP), czyli przegląd systemu sygnalizacji pożaru to działanie wynikające z obowiązującego prawa i instrukcji producentów systemów przeciwpożarowych.

Systematyczne i rzetelnie wykonane przeglądów i konserwacji zapewniają bezawaryjną pracę instalacji pożarowych w tym instalacji SSP, ograniczenie liczby fałszywych alarmów oraz odpowiednią reakcję systemu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Czynności wykonywane przez serwisantów instalacji SSP

Konserwator powinien przynajmniej raz do roku sprawdzić wszystkie elementy systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki). Przy większej liczbie elementów lub bardziej skomplikowanych instalacjach albo pracujących w cięższych warunkach można podzielić je na grupy i przy częstszych wizytach w ciągu roku sprawdzać inną grupę elementów.

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SSP przynajmniej raz w roku określają:

Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta oraz zgodnie z opracowanym scenariuszem rozwoju zdarzeń i matrycą sterowań. Podczas przeglądów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do stacji monitoringu.

Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Konserwator powinien być do dyspozycji Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami dymu (aby je odpowiednio zabezpieczyć).

Dla instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić Książkę eksploatacji instalacji (można zakupić u producenta), w której powinny być zapisywane przeglądy okresowe i ich zakres oraz wszelkie alarmy a także uszkodzenia zgłaszane przez centralę, ich przyczyny oraz zapis podjętych działań w celu ich wyeliminowania. Zapisy powinny być kontrolowane przez użytkownika.

Zaleca się aby w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest centrala pożarowa występowała kopia:

Powyższe dokumenty pozwalają konserwatorom sprawnie realizować prace serwisowe oraz szybko lokalizować występujące usterki/błędy systemowe np. zabrudzenie czujek, przerwy linii dozorowych, usterki zasilania centrali, usterki sterowań itp.

Normatywne czasookresy wykonywania przeglądów i konserwacji systemu
Obsługa codzienna systemów sygnalizacji pożaru
Codzienną konserwację systemu SSP wykonuje właściciel lub użytkownik. W ramach kontroli należy:
Obsługa miesięczna systemów sygnalizacji pożaru

Obsługa miesięczna instalacji SSP wykonywana jest przez właściciela lub użytkownika, tak jak w przypadku konserwacji codziennej. Miesięczna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wymaga:

 • w przypadku występowania rezerwowego źródła zasilania w postaci awaryjnego zespołu prądotwórczego należy sprawdzić zapas paliwa i w razie potrzeby uzupełnić,
 • uzupełnić zapas papieru do drukarki,
 • wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej,
 • każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji.
Obsługa kwartalna systemów sygnalizacji pożaru

Kwartalne przeglądy SSP muszą być wykonywany przez specjalistę na zlecenie właściciela lub użytkownika Systemu Sygnalizacji Pożaru. Kwartalne przeglądy techniczne powinny obejmować:

 • sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie działań w celu doprowadzenia do sprawności wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru SSP,
 • uruchomienie co najmniej jednej czujki pożarowej lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, np. dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania,
 • kontrola dostępu, dźwigi osobowe, zamknięcia ppoż.,
 • kontrola działania monitoringu uszkodzeń centrali,
 • kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi,
 • uruchomienie łącza przekazującego alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum monitoringu pożarowego,
 • wykonanie wszystkich innych prób i testów wymaganych przez producentów stosowanych urządzeń,
 • dokonanie oględzin budynku pod kątem zmian mających wpływ na rozmieszczenie czujek pożarowych oraz wpływających na to, gdzie znajdują się ręczne ostrzegacze pożarowe,
 • wszelkie nieprawidłowości muszą być zapisane w książce pracy i niezwłocznie usunięte.
Roczna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Co najmniej raz w roku właściciel lub użytkownik powinien zadbać, aby przeglądy systemu sygnalizacji pożaru wykonał specjalista, który sprawdzi działanie systemu w zakresie:

 • wykona testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
 • sprawdzi poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem – dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym,
 • skontroluje poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych centrali SSP,
 • oceni czy wszystkie połączenia kablowe, sprzęt są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
 • wykona przegląd w celu stwierdzenia czy wystąpiły zmiany budowlane mające wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, np. zachowanie wolnej przestrzeni co najmniej 0,5 m od każdej czujki pożarowej oraz zachowanie dostępu do ROP,
 • przetestuje wszystkie baterie akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe,
 • dokona niezbędnych wpisów w książce pracy.
Zalety stałej konserwacji przez jedną firmę

Stała umowa na serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej to zdecydowanie najlepsza forma dbania o instalacje przeciwpożarowe wbudowane w Twój obiekt. Stała umowa z firmą GRUPA FIRE SAVE Sp. z o.o., da Tobie i Twojej firmie następujące zalety:

Serwis systemów ppoż. (SSP)

W ramach realizowanych przez nas usług proponujemy stałe wsparcie serwisowe. W zależności od sytuacji i potrzeb realizowane jest w dwóch formach:

 • instrukcje udzielana telefonicznie, w celu zweryfikowania usterki i podjęcia próby przywrócenia prawidłowego działania systemu pożarowego,
 • interwencyjny przyjazd serwisanta do obiektu w celu weryfikacji i usunięcia uszkodzenia/usterki.

 

Koszty stałej współpracy w zakresie serwisu uzależnione są od lokalizacji obiektu oraz rozmiarów systemu sygnalizacji pożaru.

Wykaz obiektów, w których wymagany jest System Sygnalizacji Pożarowej

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożaru:

W § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znajduje się lista obiektów , dla których wymagany jest system sygnalizacji.

Do tych obiektów należą:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
 2. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m²,
 3. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m²;
 1. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 2. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 3. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 4. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 5. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 6. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 7. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 9. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 10. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 12. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 13. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 14. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 15. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 16. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 midx2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 17. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 18. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 19. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m²;
 20. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

System Sygnalizacji Pożarowej w obiektach budowlanych stosowane są również w obiektach nie wymienionych w powyższym rozporządzeniu jeżeli zdecyduje o tym:

 1. Inwestor, chcący podwyższyć bezpieczeństwo swojego obiektu,
 2. Towarzystwo ubezpieczeniowe, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny ryzyka,
 3. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych po wykonaniu ekspertyzy technicznej, w której przedmiotowa instalacja będzie rozwiązaniem zamiennym, ponadstandardowym.
Jakie warunki należy spełnić aby przekazać instalację Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP do użytkowania?

Przedmiotowa instalacja System Sygnalizacji Pożarowej w obiekcie powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Po zakończeniu instalacji przez Wykonawcę należy uzgodnić zasady formalnego przekazania systemu do Zleceniodawcy (lub użytkownika) i formalnej akceptacji systemu przez nabywcę (lub jego przedstawiciela).

Podczas prób odbiorczych oraz uruchomienia systemu SSP należy szczegółowo zweryfikować czy praca systemu jest zgodna z określonymi założeniami a przede wszystkim czy instalacja realizuje założenia scenariusza rozwoju zdarzeń wraz z matrycą sterowań.

Należy sprawdzić czy zainstalowany system działa prawidłowo (w stanie alarmowania, uszkodzenia lub blokowania). W szczególności należy sprawdzić:

a) czy wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są prawidłowo zlokalizowane i identyfikowane w systemie, czy został dobrany odpowiedni typ i rodzaj urządzeń,
b) czy informacje podane przez centrale systemów są prawidłowe i spełniają wymagania dokumentacji,
c) czy wszystkie połączenia ze stacjami odbiorczymi alarmów pożarowych oraz stacjami odbiorczymi sygnałów uszkodzeniowych są przygotowane i/lub pracują poprawnie, a alarmy pożarowe oraz sygnały uszkodzeniowe są zrozumiałe i prawidłowe;
d) czy urządzenia alarmowe działają zgodnie z wymaganiami;
e) czy zasilanie rezerwowe na odpowiedni czas zostało ustalone w oparciu o rzeczywiste zużycie energii ;
f) czy wszystkie dodatkowe funkcje (wejścia i wyjścia) zostały przetestowane.

Jakie dokumenty wykonawca musi przekazać zleceniodawcy podczas odbioru instalacji?

W czasie odbioru Wykonawca systemów powinien przekazać Inwestorowi:

Co należy zweryfikować aby być pewnym, że instalacja SSP działa poprawnie:
 • Czy CSP sygnalizuje stan alarmu po zadymieniu czujki / uruchomieniu ROP?
 • Czy alarm pożarowy został przekazany do właściwej komendy miejskiej/powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dot. obiektów wyposażonych w UTAPiSU)?
 • Czy nastąpiło uruchomienie oddymiania klatek schodowych (w przypadku połączonego systemu oddymiania)?
 • Czy zostały odblokowane przejścia w drogach ewakuacyjnych kontrolowanych przez system kontroli dostępu SKD,
 • Czy nastąpiło sprowadzenie wind na parter, unieruchomienie ich i otwarcie drzwi również zewnętrznych sterowanych automatycznie,
 • Czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań CSP prawidłowość działania lub nie działania systemu (wyświetlacz informujący obsługę o bieżącym stanie systemu)?
 • Czy komunikat ze sprawdzenia poziomu zabrudzenia czujek optycznych z poziomu centrali jest zrozumiały?
 • Czy monitoring linii sygnałowych jest ciągły?
 • Czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe oraz urządzenia automatycznego wykrywania działają prawidłowo?
 • Czy lokalizacja urządzeń jest zgodna z wymaganiami: wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia automatycznego wykrywania, czujnik dymu.
 • Czy sprzęt i urządzenia pomocnicze są identyfikowalne na podstawie etykiet i czy są zgodne z projektem systemu?
 • Czy każdy ROP i automatyczne urządzenie do wykrywania pożaru w przypadku systemów adresowalnych jest prawidłowo lokalizowane w systemie?
 • Czy poziom natężenia dźwięku z sygnalizatorów w całym budynku są zgodne ze specyfikacją / wytycznymi?
 • Czy wszystkie alarmy i wskaźniki wizualne są zgodne ze specyfikacją /wytycznymi?
 • Czy sygnalizacja zdalna działa zgodnie ze specyfikacją / wytycznych?
 • Czy wszystkie funkcje systemu (alarmowanie, sterowanie, wskazywanie, drukowanie i dodatkowe) działają właściwie i są odpowiednio identyfikowane?
 • Czy umiejscowienie ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest zgodne z wytycznymi pod względem lokalizacji, wysokości i widoczność?
 • Czy lokalizacji czujek jest zgodna z wytycznymi?
 • Czy linia lokalizacji detektorów jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy umiejscowienie zasysających czujek dymu jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy usytuowanie czujek płomienia jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy lokalizacja czujek dymu w przewodach wentylacyjnych jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy w systemach radiowych zasięg sygnałów radiowych jest wystarczający we wszystkich obszarach pomieszczeń chronionych?
 • Czy umiejscowienie czujki specjalnej jest zgodne z jej specyfikacją?
 • Czy umiejscowienie CSP i zasilaczy jest zgodne z wytycznymi i spełnia wymagania przepisów budowlanych, ubezpieczyciela itp.?
 • Czy w odpowiednim miejscu znajduje się mapa podziału obiektu na strefy dozorowe?
 • Czy sieć zasilająca jest kontrolowana i zgodna ze specyfikacjami / wytycznymi?
 • Czy zasilanie awaryjne systemu spełnia wymagania?
 • Czy wszystkie wskaźniki uszkodzeń i ich obwody działają prawidłowo (jeżeli to możliwe należy wykonać symulację) ?
 • Czy wszystkie potrzebne dokumenty zostały dostarczone ?
Sprawdzenie instalacji linii dozorowych i sygnałowych:
 • Czy zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody o klasie PH30/PH60/PH90 w zależności od wymagań ?
 • Czy zastosowano odpowiednie certyfikowane zespoły kablowe o klasie E30/E60/E90 w zależności od wymagań ?
 • Czy przewody linii są instalowane przy pomocy osprzętu umożliwiającego ich pracę w warunkach pożaru ?
 • Czy są stosowane certyfikowane uchwyty, kołki metalowe, odpowiednio dobrane odległości między nimi ?
 • Czy korytka (metalowe) są mocowane w sposób uniemożliwiający ich odginanie ?
 • Czy łączenia przewodów są wykonywane przy użyciu puszek z kostkami ceramicznymi ?
Wymagania w zakresie oceny poprawności działania urządzeń i ich funkcjonalności przez straż pożarną, listy kontrolne dla straży pożarnej, warunki / zalecenia dotyczące odbiorów systemów ppoż.

Próby i badania systemów SSP Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem Praktyczne sprawdzenie zadziałania poprzez zasymulowanie pożaru w obiekcie

Listy kontrolne dla SSP

Sprawdzenie funkcjonalności systemu SSP poprzez zasymulowanie pożaru w obiekcie.

konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej, naprawa Systemu Sygnalizacji Pożarowej / montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej

konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej Wałcz / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej Chodzież / naprawa Systemu Sygnalizacji Pożarowej / montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej Złotów / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej Poznań / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej Bydgoszcz / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła