Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Co to jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Jest to urządzenie przeciwpożarowe uruchamiane ręcznie służące do zwalczania pożaru i ograniczania jego skutków. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów zasilających instalacje i urządzenia z wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłączenie prądu w instalacjach, urządzeniach i obiektach zapewnia bezpieczeństwo dla osób biorących udział w gaszeniu pożaru eliminując możliwość porażenia prądem elektrycznym.

PWP, zgodnie z wymaganiami przepisów składa się z trzech elementów składowych, dla których wymagany jest certyfikat i są to:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie uruchomić mechanizm, który odłączy zasilanie budynku od źródła energii, oprócz zasilania niezbędnego do czynności podczas pożaru. Są to między innymi:

Skąd obowiązek?

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada obowiązek instalacji PWP na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obowiązek wyposażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

  • odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

 

Ponadto przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany oraz odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

Co oferujemy?

Grupa Fire Save zajmuje się wykonaniem: