Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Poznań / Piła

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - opracowywanie, wykonanie oraz aktualizacja IBP

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Jest to dokument - zbiór niezbędnych informacji i zasad z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, sporządzony dla obiektów:

Jest to dokument - zbiór niezbędnych informacji i zasad z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, sporządzony dla obiektów:

Prawidłowo opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi pomoc dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów powinni poddawać dokument okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Skąd obowiązek?

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kto jest uprawniony do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Dokument mogą opracować osoby z odpowiednimi kwalifikacjami:
- inspektor ochrony przeciwpożarowej,
- specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- technik pożarnictwa,
- inżynier pożarnictwa,
- rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co zawiera?

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

– powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
– odległości od obiektów sąsiadujących,
– parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
– występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
– kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
– lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
– podziału obiektu na strefy pożarowe,
– warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
– miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo;
– hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
– dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony,

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jest zadaniem właściciela lub zarządcy budynku. Odpowiedzialność za sporządzenie IBP spoczywa na osobie zarządzającej danym obiektem, która ma obowiązek zapewnić, że dokument ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i uwzględnia specyfikę danego miejsca.

W przypadku instytucji, firm, czy organizacji, obowiązek ten może leżeć na kierownictwie, menedżerach lub osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Właściciel budynku lub zarządzający obiektem powinien zadbać o to, aby IBP był dostępny i zrozumiały dla wszystkich pracowników oraz regularnie aktualizowany w razie zmian wewnątrz obiektu czy przepisach bezpieczeństwa pożarowego.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, hotele, czy centra handlowe, odpowiedzialność za IBP spoczywa na dyrektorach, administratorach lub osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w danym obiekcie. Ich zadaniem jest zapewnienie, aby instrukcja była wdrożona w życie i regularnie przeprowadzane były ćwiczenia oraz szkolenia z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Ostatecznie, choć odpowiedzialność za wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu, to warto podkreślić, że każdy pracownik czy użytkownik budynku powinien być świadomy jej istnienia i znać jej zasady, aby móc właściwie reagować w przypadku zagrożenia pożarowego. Dlatego też edukacja i regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego są kluczowe dla zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie.

Co ile trzeba aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego ?

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jest niezbędna w przypadku zmian wewnątrz obiektu lub w sytuacji, gdy zmieniają się przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Konkretna częstotliwość aktualizacji może zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, liczba pracowników oraz rodzaj działalności prowadzonej w obiekcie.

W przypadku większości obiektów i instytucji, zaleca się przeprowadzanie regularnej rewizji IBP co najmniej raz na rok. Jest to często wystarczający okres, aby zweryfikować spójność instrukcji z rzeczywistymi warunkami panującymi w obiekcie oraz dostosować ją do ewentualnych zmian w przepisach prawnych. Jednakże w sytuacji, gdy w obiekcie zachodzą znaczące zmiany strukturalne, funkcjonalne lub organizacyjne, konieczna może być częstsza aktualizacja IBP.

Należy również pamiętać, że IBP powinna być aktualizowana w miarę wprowadzania jakichkolwiek istotnych zmian w obiekcie, takich jak zmiany w układzie pomieszczeń, instalacji elektrycznych czy gazowych, zmiany w systemach ochrony przeciwpożarowej, czy też zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń. Dodatkowo, każde szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego może być okazją do przeglądu i aktualizacji IBP, w celu uwzględnienia nowych informacji czy procedur.

Ważne jest, aby zarządzający obiektem mieli świadomość konieczności regularnej rewizji IBP oraz aby byli na bieżąco z przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Regularna aktualizacja IBP to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników obiektu w przypadku ewentualnego zagrożenia pożarowego.

Kto powinien zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Wszyscy pracownicy oraz osoby przebywające na terenie budynku powinny zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na stałe, jak i osób odwiedzających budynek okazjonalnie lub przebywających w nim tymczasowo.

Odpowiedzialność za zapoznanie się z IBP spoczywa na kierownictwie oraz osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiekcie, jednakże wszyscy użytkownicy budynku mają obowiązek przestrzegania zasad zawartych w instrukcji.

Konieczność zapoznania się z IBP dotyczy także osób przebywających w budynku w sytuacji zagrożenia pożarowego, które muszą umieć prawidłowo reagować oraz stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.

Należy również pamiętać, że zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego to jedynie pierwszy krok – równie istotne jest regularne przypominanie sobie oraz przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, aby każda osoba w obiekcie była przygotowana do działań w przypadku zagrożenia.

GFS - Czarnków, Trzcianka, Piła, Złotów, Chodzież, Wałcz

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO : Czarnków, Trzcianka, Piła, Złotów, Chodzież, Wałcz