Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru Piła - serwis systemów sygnalizacji pożarowej Poznań

System Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP)

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to podstawowa instalacja mająca za zadanie w sposób automatyczny nadzorować obiekt na wypadek powstania w nim zadymienia/pożaru, przesłać jak najszybciej informację o pożarze, rozpocząć założenia zawarte w scenariuszu pożarowym, które ograniczą rozwój pożaru oraz umożliwią szybką i bezpieczną ewakuację ludzi przebywających w obiekcie. Zazwyczaj centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej pełni rolę nadrzędną sterując instalacjami podrzędnymi m.in. takimi jak: wentylacja mechaniczna, instalacja oddymiania, odcięcia/zamknięcia pożarowe, kontrola dostępu instalacja oświetlenia awaryjnego. Poprawnie zaprojektowania, zrealizowana i konserwowana instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru umożliwia: szybką i poprawną detekcję pożaru, skrócenie czasu alarmowania o zagrożeniu pożarowym oraz minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru a tym samym ogranicza jego skutki. Od sprawności technicznej i poprawności działania systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie.

Elementy systemu sygnalizacji pożaru:

Przegląd instalacji pożarowych (SSP)

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru to działanie wynikające z obowiązującego prawa i instrukcji producentów systemów przeciwpożarowych. Systematyczne i rzetelnie wykonane przeglądów i konserwacji zapewniają bezawaryjną pracę instalacji pożarowych w tym instalacji SSP, ograniczenie liczby fałszywych alarmów oraz odpowiednią reakcję systemu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Wykaz obiektów, w których wymagany jest System Sygnalizacji Pożarowej

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożaru:

W § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znajduje się lista obiektów , dla których wymagany jest system sygnalizacji.

Do tych obiektów należą:

Budynkach handlowych lub wystawowych:
jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m²,
wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m²;
Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 midx2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m²;
Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

System Sygnalizacji Pożarowej w obiektach budowlanych stosowane są również w obiektach nie wymienionych w powyższym rozporządzeniu jeżeli zdecyduje o tym:

Inwestor, chcący podwyższyć bezpieczeństwo swojego obiektu,
Towarzystwo ubezpieczeniowe, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny ryzyka,
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych po wykonaniu ekspertyzy technicznej, w której przedmiotowa instalacja będzie rozwiązaniem zamiennym, ponadstandardowym.