Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Jest to dokument - zbiór niezbędnych informacji i zasad z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, sporządzony dla obiektów:

 • użyteczności publicznej - biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry, kina,
 • zamieszkania zbiorowego - domy opieki i sanatoria, domy wczasowe,
 • produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich takich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów wymienionych powyżej jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, i/lub:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Prawidłowo opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi pomoc dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów powinni poddawać dokument okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Skąd obowiązek?

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kto jest uprawniony do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Dokument mogą opracować osoby z odpowiednimi kwalifikacjami:

 • inspektor ochrony przeciwpożarowej,
 • specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • technik pożarnictwa,
 • inżynier pożarnictwa,
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co zawiera?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  - powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  - odległości od obiektów sąsiadujących,
  - parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  - występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  - lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  - podziału obiektu na strefy pożarowe,
  - warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  - wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  - hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  - dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony,

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych