Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

WYMOGI PRAWNE

Regulacją prawne dotyczące scenariuszy rozwoju pożaru jest: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej nakłada obowiązek opracowania scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Powyższe rozporządzenie definiuje scenariusz pożarowy jako:

“opis konsekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

  1. sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
  2. rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.”

Scenariusz przebiegu zdarzeń w czasie pożaru obok podstawowych zagrożeń pożarowych, przyjętych rozwiązań techniczno – budowlanych ograniczających te zagrożenia i przewidzianych do zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, ma za zadanie określić:

  1. Podstawowe zasady współdziałania urządzeń przeciwpożarowych z innymi instalacjami,
  2. Zasady sterowań, jakie powinny być wykonane po wykryciu pożaru przez centralkę pożarową lub system zarządzania bezpieczeństwem,
  3. Podstawowe procedury postępowania podczas zdarzeń noszących znamiona pożaru,
  4. Algorytm sterowania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych (w tym określenie wzajemnych relacji pomiędzy działaniami poszczególnych systemów i urządzeń, wyznaczenie dopuszczalnych czasów opóźnień dla poszczególnych sygnałów i urządzeń).

Zlecając grupie FIRE SAVE zadanie wykonania scenariusza pożarowego dla swojego obiektu masz pewność, że otrzymujesz dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako czynni strażacy oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego wykonamy scenariusz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz operacyjną obejmującą znajomość występujących zagrożeń dla osób znajdujących się w budynku, jak i dla samego obiektu.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych