Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Co to jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Jest to urządzenie przeciwpożarowe uruchamiane ręcznie służące do zwalczania pożaru i ograniczania jego skutków. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów zasilających instalacje i urządzenia z wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłączenie prądu w instalacjach, urządzeniach i obiektach zapewnia bezpieczeństwo dla osób biorących udział w gaszeniu pożaru eliminując możliwość porażenia prądem elektrycznym.

 

  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | elektro.infoPWP, zgodnie z wymaganiami przepisów składa się z trzech elementów składowych, dla których wymagany jest certyfikat i     są to:

  - urządzenie uruchamiające UU PWP: przycisk lokalizowany zwykle w pobliżu wejścia do budynku,

  - urządzenie sygnalizujące US PWP: sygnalizator potwierdzający wyłączenie prądu,

  - urządzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnica elektryczna, wewnątrz której dokonywane jest rozłączenie prądu.

 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie uruchomić mechanizm, który odłączy zasilanie budynku od źródła energii, oprócz zasilania niezbędnego do czynności podczas pożaru. Są to między innymi:

- klapy dymowe,

- czujki pożarowe,

- dźwięk ostrzegawczy,

- pompy pożarowe, 

- oświetlenie awaryjne. 

 

Skąd obowiązek?

EG-tablice „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada obowiązek instalacji PWP na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obowiązek wyposażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

  • odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

 

Ponadto przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany oraz odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

 

Co oferujemy?

Grupa Fire Save zajmuje się wykonaniem:

  • projektów przeciwpożarowych wyłączników prądu uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  • instalacji w oparciu o sporządzony projekt,

  • przeglądów przeciwpożarowych wyłączników prądu (powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku).