Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

 

System Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP)

 

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to podstawowa instalacja mająca za zadanie w sposób automatyczny nadzorować obiekt na wypadek powstania w nim zadymienia/pożaru, przesłać jak najszybciej informację o pożarze, rozpocząć założenia zawarte w scenariuszu pożarowym, które ograniczą rozwój pożaru oraz umożliwią szybką i bezpieczną ewakuację ludzi przebywających w obiekcie. Zazwyczaj centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej pełni rolę nadrzędną sterując instalacjami podrzędnymi m.in. takimi jak: wentylacja mechaniczna, instalacja oddymiania, odcięcia/zamknięcia pożarowe, kontrola dostępu instalacja oświetlenia awaryjnego. Poprawnie zaprojektowania, zrealizowana i konserwowana instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru umożliwia: szybką i poprawną detekcję pożaru, skrócenie czasu alarmowania o zagrożeniu pożarowym oraz minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru a tym samym ogranicza jego skutki. Od sprawności technicznej i poprawności działania systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie.

 

 

Schemat urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, Fire alarm detection system diagramElementy systemu sygnalizacji pożaru:

 • centrala systemu  - główny moduł - zbiera i analizuje dane z urządzeń detekcyjnych i wykonuje odpowiednie operacje,
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP - to  przyciski i dźwignie uruchamiane ręcznie, które pozwalają na wywołanie alarmu pożarowego przez użytkownika obiektu w sposób natychmiastowy,
 • sygnalizatory dźwiękowe - syreny emitujące sygnał ostrzegawczy,
 • czujki dymu,
 • czujki termiczne,
 • czujki płomieni.
 • moduły sterujące i monitorujące - układy elektroniczne, które integrują urządzenia. 

 

 

Przegląd instalacji pożarowych (SSP)

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru to działanie wynikające z obowiązującego prawa i instrukcji producentów systemów przeciwpożarowych. Systematyczne i rzetelnie wykonane przeglądów i konserwacji zapewniają bezawaryjną pracę instalacji pożarowych w tym instalacji SSP, ograniczenie liczby fałszywych alarmów oraz odpowiednią reakcję systemu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

   

 

 

Wykaz obiektów, w których wymagany jest System Sygnalizacji Pożarowej

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożaru:

W § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znajduje się lista obiektów , dla których wymagany jest system sygnalizacji.

Do tych obiektów należą:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
 2. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m²,
 3. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m²;
 1. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 2. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 3. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 4. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 5. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 6. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 7. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 9. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 10. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 12. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 13. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 14. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 15. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 16. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 midx2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 17. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 18. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 19. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m²;
 20. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

System Sygnalizacji Pożarowej w obiektach budowlanych stosowane są również w obiektach nie wymienionych w powyższym rozporządzeniu jeżeli zdecyduje o tym:

 1. Inwestor, chcący podwyższyć bezpieczeństwo swojego obiektu,
 2. Towarzystwo ubezpieczeniowe, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny ryzyka,
 3. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych po wykonaniu ekspertyzy technicznej, w której przedmiotowa instalacja będzie rozwiązaniem zamiennym, ponadstandardowym.

 

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby przekazać instalację Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP do użytkowania?

 

Przedmiotowa instalacja System Sygnalizacji Pożarowej w obiekcie powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,  a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Po zakończeniu instalacji przez Wykonawcę należy uzgodnić zasady formalnego przekazania systemu do Zleceniodawcy (lub użytkownika) i formalnej akceptacji systemu przez nabywcę (lub jego przedstawiciela). 

Podczas prób odbiorczych oraz uruchomienia systemu SSP należy szczegółowo zweryfikować czy praca systemu jest zgodna z określonymi założeniami a przede wszystkim czy instalacja realizuje założenia scenariusza rozwoju zdarzeń wraz z matrycą sterowań.

Należy sprawdzić czy zainstalowany system działa prawidłowo (w stanie alarmowania, uszkodzenia lub blokowania). W szczególności należy sprawdzić:

 a) czy wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są prawidłowo zlokalizowane i identyfikowane w systemie, czy został dobrany odpowiedni typ i rodzaj urządzeń,

b) czy informacje podane przez centrale systemów są prawidłowe i spełniają wymagania dokumentacji,

c) czy wszystkie połączenia ze stacjami odbiorczymi alarmów pożarowych oraz stacjami odbiorczymi sygnałów uszkodzeniowych są przygotowane i/lub pracują poprawnie, a alarmy pożarowe oraz sygnały uszkodzeniowe są zrozumiałe i prawidłowe;

d) czy urządzenia alarmowe działają zgodnie z wymaganiami;

e) czy zasilanie rezerwowe na odpowiedni czas zostało ustalone w oparciu o rzeczywiste zużycie energii ;

f) czy wszystkie dodatkowe funkcje (wejścia i wyjścia) zostały przetestowane.

 

  

konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej, naprawa Systemu Sygnalizacji Pożarowej / montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej

konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej Wałcz / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej Chodzież / naprawa Systemu Sygnalizacji Pożarowej  / montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej Złotów / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej Poznań / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej Bydgoszcz / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła /  serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła