Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Grupa FIRE SAVE zapewnia:

Grupa FIRE SAVE zapewnia:

 • PROJEKT - wykonujemy projekty systemów sygnalizacji pożarowej uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • MONTAŻ - wykonujemy instalacje systemu w oparciu o sporządzony projekt i dostarczamy niezbędne elementy do wykonania systemów sygnalizacji pożarowej,
 • SERWIS - przeprowadzamy konserwacje i naprawę systemów sygnalizacji pożarowych takich producentów jak: Polon-Alfa, Bosch, Esser, Siemens, Protec, Satel

Co to jest systm sygnalizacji pożarowej?

System jest zbiorem elementów umożliwiających wykrywanie i sygnalizowanie pożaru, powiadamianie odpowiednich służb interwencyjnych, a także wysterowanie i kontrolę przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczeniowych. Centrala sygnalizacji pożarowej jako urządzenie łączące wszystkie segmenty adresowalnego, interaktywnego systemu wykrywania pożarów podejmuje działanie wszystkich urządzeń w systemie, decyduje o wywołaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz w momencie wystąpienia zagrożenia przekazuje informacje do systemu nadzoru lub PSP. Systemy Sygnalizacji pożarowej są wymagane w różnego rodzaju, obiektach integrując różne systemy w ramach tzw. "inteligentnych" budynków. Dzięki SSP mamy możliwość identyfikacji miejsca powstania pożaru z dokładnością do jednej czujki dzięki zastosowaniu adresowania elementów liniowych. System umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających między innymi: bramy pożarowe, klapy oddymiające oraz możliwość przekazania informacji o pożarze w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po uprzednim otrzymaniu sygnału alarmu, zaprogramowana centrala uruchamia przypisany jej wariant alarmowania i może uruchamiać m.in. sygnalizatory dźwiękowe, optyczne oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych.

W jakich obiektach wymagany jest sytem sygnalizacji pożarowej?

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
  - jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  - wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Elementy systemu syngalizacji pożaru

Każdy z powyższych typów urządzeń wykrywających zagrożenie pożarowe działa w inny sposób. Różnią się m.in. odpornością na fałszywe alarmy, dlatego wybór odpowiednich detektorów jest uzależniony od warunków panujących w obiekcie.

Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) – są to znane wszystkim czerwone przyciski z napisem „pożar”. Ich rozmieszczenie w budynku podlega regulacjom prawnym. Zgodnie z nazwą przyciski uruchamia się ręcznie. Ostrzegacze są kompatybilne z centralą, która natychmiast po naciśnięciu generuje alarm.

Syreny / sygnalizatory dźwiękowe – systemy sygnalizacji pożarowej muszą w efektywny sposób powiadomić osoby zagrożone i skłonić do ewakuacji. Odpowiadają za to urządzenia alarmowe emitujące dźwięk (o odpowiednim natężeniu), komunikaty słowne, a czasem także sygnały, świetlne.

Moduły sterujące i monitorujące – odpowiadają za uruchomienie wszystkich funkcji systemów sygnalizacji pożaru w odpowiednim momencie, a także integrują instalację SSP z innymi systemami w obiekcie. Ich zadania to m.in.:

 • otwarcie drzwi i bram ewakuacyjnych oraz klap oddymiających,
 • wyłączenie urządzeń niebezpiecznych w trakcie pożaru (np. wentylacji),
 • unieruchomienie wind po sprowadzeniu ich na najniższy poziom,
 • uruchomienie tryskaczy i innych urządzeń gaszących pożar,
 • przekazanie informacji o sytuacji kryzysowej do straży pożarnej i osoby zarządzającej obiektem,
 • wyłączenie prądu w razie potrzeby.

W przypadku nawiązania długotrwałej współpracy wykonujemy regularną konserwację systemu sygnalizacji pożarowej, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Weryfikacja sprawności systemu sygnalizacji pożarowej polega na:

1. Obsłudze codziennej:
Użytkownik powinien zapewnić aby codziennie było sprawdzone:

 • czy każda centrala pokazuje stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest zapisane w książce pracy systemu i czy, została w odpowiednim czasie została powiadomiona firma prowadząca konserwację;
 • czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania;
 • czy, jeżeli instalacja była zablokowana , wyciszona lub w teście, to została przywrócona do stanu dozorowania.
 • Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

2. Obsłudze miesięcznej.

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik powinien zapewnić aby:

 • sprawdzono stan zasilaczy oraz zasilania awaryjnego (akumulatorów);
 • zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające;
 • przeprowadzono test wskaźników i sygnalizatorów, a każdy fakt niesprawności został odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

3. Obsłudze kwartalnej.

Co najmniej jeden raz na trzy miesiące użytkownik powinien zapewnić aby specjalista:

 • sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania w celu ich usunięcia i przywrócenia systemu do prawidłowego stanu;
 • spowodował zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, czyszczenie regulowanie czujek dymu w razie konieczności;
  Do symulowania stanów alarmowych czujek dymu należy stosować gaz testowy " Solo" lub "Siemens AC-l". Do symulowania stanów alarmowych czujek ciepła należy użyć urządzenia typu "opalarka" lub "suszarka" elektryczna
 • sprawdził czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;
 • sprawdził skuteczność zadziałania wszystkich urządzeń wykonawczych;
 • w miarę możliwości spowodował zadziałanie łącza do straży pożarnej ;
 • przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby określone przez użytkownika
 • dokonał rozpoznania czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek w pomieszczeniu;

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

4. Obsłudze rocznej.

Co najmniej jeden raz w roku użytkownik powinien zapewnić aby specjalista:

 • przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
 • sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
 • sprawdził przydatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych
 • sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nie uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone
 • dokonał oględzin, w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i urządzeń wykonawczo - kontrolnych;
 • sprawdził i przeprowadził próby wszystkich akumulatorów oraz zasilaczy

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych