Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Co to jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Jest to urządzenie przeciwpożarowe uruchamiane ręcznie służące do zwalczania pożaru i ograniczania jego skutków. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów zasilających instalacje i urządzenia z wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłączenie prądu w instalacjach, urządzeniach i obiektach zapewnia bezpieczeństwo dla osób biorących udział w gaszeniu pożaru eliminując możliwość porażenia prądem elektrycznym.

Skąd obowiązek?

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obowiązek wyposażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

  • odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem,

Ponadto przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany oraz odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

Co oferujemy?

Grupa Fire Save zajmuje się wykonaniem:

  • projektów przeciwpożarowych wyłączników prądu uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • instalacji w oparciu o sporządzony projekt,
  • przeglądów przeciwpożarowych wyłączników prądu (powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku),

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych