Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Gaśnice - przegląd, serwis, doradztwo, dystrybucja.

Gaśnice - przegląd, serwis, doradztwo, dystrybucja.

Gaśnice, należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. Grupa Fire Save zapewnia kompleksową obsługę w zakresie okresowych przeglądów technicznych, a także fachowe doradztwo przy doborze gaśnic przez wykwalifikowanych konserwatorów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym, spoczywającym na właścicielu. Ponadto daje gwarancję, że gaśnice będą działać, gdy ich użycie będzie konieczne. W naszej ofercie znajduje się także bogaty asortyment gaśnic, niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa ppoż.

Przeglądy okresowe gaśnic, jak często i na czym polegają?

Przeglądy okresowe gaśnic, jak często i na czym polegają?

Przeglądy powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Według zaleceń producentów przegląd gaśnicy proszkowej powinien polegać na oględzinach:

 • Kontroli uszkodzeń w obrębie zawleczki, plomby, oraz zbiornika gaśnicy
 • Skorodowania zbiornika
 • Drożności dysz
 • Ciśnienia zawartego w butli
 • Stanu technicznego węża
 • Czytelności kontrolek, oraz daty kolejnego przeglądu

W gaśnicach „śniegowych”, gdzie czynnikiem roboczym jest ponadto sprawdza się:

 • Czy zbiornik posiada aktualną i czytelną datę legalizacji UDT
 • Czy ubytek masy nie przekracza 5%

Dodatkowo:

Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Korzyści wynikające z regularnych przeglądów technicznych gaśnic.

Korzyści wynikające z regularnych przeglądów technicznych gaśnic.

W trakcie wykonywania przeglądu gaśnic nasi konserwatorzy zwracają uwagę na:

 • Właściwe rozmieszczenie gaśnic w obiekcie
 • Stan wizualny wraz z oznakowaniem ppoż.
 • Właściwy dobór rodzaju gaśnic
 • Oznakowanie ewakuacyjne
 • Nadmierne gromadzenie towarów łatwopalnych
 • Odległości między gaśnicami
 • Dostęp do sprzętu gaśniczego

Zasady wyposażenia budynków w gaśnice

Kwestie wyposażenia obiektów w gaśnice reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z jego zapisami wszystkie budynki z wyjątkiem budynków należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne) powinny być wyposażone w gaśnice. Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do rodzajów materiałów palnych występujących w zabezpieczanym obiekcie. Ilość gaśnic powinna spełniać warunek zawarty w rozporządzeniu określający minimalną ilość środka gaśniczego przypadającego na powierzchnię chronioną. W przypadku budynków zaliczanych do kategorii ZL I, II, III, V, stref zagrożonych wybuchem, stref produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, niezabezpieczonych stałym urządzeniem gaśniczym na 100 m2 powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. W przypadku pozostałych obiektów z wyjątkiem budynków mieszkalnych (kategoria ZL IV) norma ta powinna wynosić 2 kg lub 3 dm3 na każde 300 m2 powierzchni. Ponadto rozmieszczając gaśnice należy spełnić warunek nie przekroczenia odległości 30 m do najbliższej gaśnicy.

Dobierając rodzaj gaśnicy należy wziąć pod uwagę jakie rodzaje materiałów palnych występują w zabezpieczanym obszarze. Wyróżniamy następujące grupy pożarów:

 • A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, które podczas spalania tworzą żarzące się węgle,
 • B - ciecze i materiały stałe topiące się
 • C - gazy,
 • D - metale,
 • E - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Informacja dotycząca możliwości gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem umieszczana jest na zbiorniku gaśnicy. Gaśnice zawierające proszek gaśniczy lub dwutlenek węgla CO2 najczęściej zgodnie z informacją producenta mogą być używane do gaszenia urządzeń elektrycznych do napięcia 1 kV, ale należy zachować odległość co najmniej jednego metra między palącym się urządzeniem, a dyszą gaśnicy.

Najczęściej spotykanymi gaśnicami są gaśnice proszkowe oraz tzw. gaśnice śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Oprócz wymienionych na rynku dostępne są gaśnice pianowe, wodne mgłowe oraz urządzenia zawierające gaz gaśniczy FE-36. Ostatnie z wymienionych zastępują wycofane z użycia gaśnice halonowe. Gaśnica zawierająca gaz FE-36 jest bardzo skutecznym urządzeniem gaśniczym, a ponadto nie powoduje zniszczeń, jak ma to miejsce w przypadku gaśnicy proszkowej.

Rozmieszczenie gaśnic w budynkach podlega odpowiednim regulacjom zapisanym w §33 Rozporządzenia. Wynika z nich, że gaśnice muszą być rozmieszczane w miejscach, które są dobrze widoczne i łatwo dostępne. W szczególności będą to: wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze i wyjścia z pomieszczeń. Ponadto gaśnice nie mogą być poddawane oddziaływaniu ciepła, czyli znajdować się w pobliżu grzejników, piecy itp. oraz nie wolno umieszczać ich w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Wzrost temperatury gazu znajdującego się w gaśnicy może spowodować znaczny przyrost ciśnienia, a w rezultacie uszkodzenie, a nawet rozerwanie zbiornika gaśnicy. W budynkach wielokondygnacyjnych w miarę możliwości należy umieszczać gaśnice na każdej kondygnacji w tym samym miejscu. Zasada ta pozwoli w trakcie pożaru, w sytuacji ograniczonej widoczności na łatwe znalezienie sprzętu ppoż. i jego szybkie użycie.

Oprócz wyposażenia obiektu w gaśnice właściciel, administrator lub użytkownik powinien zadbać o to, aby były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym. Przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Legalizacja gaśnicy musi zostać potwierdzona kontrolką w formie naklejki umieszczonej na gaśnicy, która zawiera informację o dacie wykonania przeglądu, dacie kolejnej kontroli oraz dane osoby wykonującej przegląd gaśnicy.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych