Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Przegląd gaśnic

Przeglądy okresowe gaśnic - jak często i na czym polegają?

gg.pngKorzyści wynikające z regularnych przeglądów technicznych gaśnic.

W trakcie wykonywania przeglądu gaśnic nasi konserwatorzy zwracają uwagę na:

 • Właściwe rozmieszczenie gaśnic w obiekcie

 • Stan wizualny wraz z oznakowaniem ppoż.

 • Właściwy dobór rodzaju gaśnic

 • Oznakowanie ewakuacyjne

 • Nadmierne gromadzenie towarów łatwopalnych

 • Odległości między gaśnicami

 • Dostęp do sprzętu gaśniczego

 

 

Zasady wyposażenia budynków w gaśnice

Kwestie wyposażenia obiektów w gaśnice reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z jego zapisami wszystkie budynki z wyjątkiem budynków należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne) powinny być wyposażone w gaśnice. Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do rodzajów materiałów palnych występujących w zabezpieczanym obiekcie. Ilość gaśnic powinna spełniać warunek zawarty w rozporządzeniu określający minimalną ilość środka gaśniczego przypadającego na powierzchnię chronioną. W przypadku budynków zaliczanych do kategorii ZL I, II, III, V, stref zagrożonych wybuchem, stref produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, niezabezpieczonych stałym urządzeniem gaśniczym na 100 m2 powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. W przypadku pozostałych obiektów z wyjątkiem budynków mieszkalnych (kategoria ZL IV) norma ta powinna wynosić 2 kg lub 3 dm3 na każde 300 m2 powierzchni. Ponadto rozmieszczając gaśnice należy spełnić warunek nie przekroczenia odległości 30 m do najbliższej gaśnicy.

 

Dobierając rodzaj gaśnicy należy wziąć pod uwagę jakie rodzaje materiałów palnych występują w zabezpieczanym obszarze. Wyróżniamy następujące grupy pożarów:

 • A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, które podczas spalania tworzą żarzące się węgle,

 • B - ciecze i materiały stałe topiące się

 • C - gazy,

 • D - metale,

 • E - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

 

Informacja dotycząca możliwości gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem umieszczana jest na zbiorniku gaśnicy. Gaśnice zawierające proszek gaśniczy lub dwutlenek węgla CO2 najczęściej zgodnie z informacją producenta mogą być używane do gaszenia urządzeń elektrycznych do napięcia 1 kV, ale należy zachować odległość co najmniej jednego metra między palącym się urządzeniem, a dyszą gaśnicy.

Najczęściej spotykanymi gaśnicami są gaśnice proszkowe oraz tzw. gaśnice śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Oprócz wymienionych na rynku dostępne są gaśnice pianowe, wodne mgłowe oraz urządzenia zawierające gaz gaśniczy FE-36. Ostatnie z wymienionych zastępują wycofane z użycia gaśnice halonowe. Gaśnica zawierająca gaz FE-36 jest bardzo skutecznym urządzeniem gaśniczym, a ponadto nie powoduje zniszczeń, jak ma to miejsce w przypadku gaśnicy proszkowej.

 

zz.PNG

 Rozmieszczenie gaśnic w budynkach podlega odpowiednim regulacjom zapisanym w §33 Rozporządzenia. Wynika z nich, że gaśnice muszą być rozmieszczane w miejscach, które są dobrze widoczne i łatwo dostępne. W szczególności będą to: wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze i wyjścia z pomieszczeń. Ponadto gaśnice nie mogą być poddawane oddziaływaniu ciepła, czyli znajdować się w pobliżu grzejników, piecy itp. oraz nie wolno umieszczać ich w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Wzrost temperatury gazu znajdującego się w gaśnicy może spowodować znaczny przyrost ciśnienia, a w rezultacie uszkodzenie, a nawet rozerwanie zbiornika gaśnicy. W budynkach wielokondygnacyjnych w miarę możliwości należy umieszczać gaśnice na każdej kondygnacji w tym samym miejscu.  

 

 

Oprócz wyposażenia obiektu w gaśnice właściciel, administrator lub użytkownik powinien zadbać o to, aby były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym. Przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Legalizacja gaśnicy musi zostać potwierdzona kontrolką w formie naklejki umieszczonej na gaśnicy, która zawiera informację o dacie wykonania przeglądu, dacie kolejnej kontroli oraz dane osoby wykonującej przegląd gaśnicy.

 

Grupa Fire Save zapewnia kompleksową obsługę w zakresie okresowych przeglądów technicznych, a także fachowe doradztwo przy doborze gaśnic przez wykwalifikowanych konserwatorów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym, spoczywającym na właścicielu. Ponadto daje gwarancję, że gaśnice będą działać, gdy ich użycie będzie konieczne. W naszej ofercie znajduje się także bogaty asortyment gaśnic, niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa ppoż.

GFS Piła : Przeglądy gaśnic - Poznań, Czarnków, Trzcianka, Złotów, Chodzież, Wałcz