Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

 Przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP)

 

System-sygnalizacji-pożaru.jpg

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to podstawowa instalacja mająca za zadanie w sposób automatyczny nadzorować obiekt na wypadek powstania w nim zadymienia/pożaru, przesłać jak najszybciej informację o pożarze, rozpocząć założenia zawarte w scenariuszu pożarowym, które ograniczą rozwój pożaru oraz umożliwią szybką i bezpieczną ewakuację ludzi przebywających w obiekcie. Zazwyczaj centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej pełni rolę nadrzędną sterując instalacjami podrzędnymi m.in. takimi jak: wentylacja mechaniczna, instalacja oddymiania, odcięcia/zamknięcia pożarowe, kontrola dostępu instalacja oświetlenia awaryjnego. Poprawnie zaprojektowania, zrealizowana i konserwowana instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru umożliwia: szybką i poprawną detekcję pożaru, skrócenie czasu alarmowania o zagrożeniu pożarowym oraz minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru a tym samym ogranicza jego skutki. Od sprawności technicznej i poprawności działania systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie.

 

 

 

Jak często należy wykonywać przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru?

Czy musimy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru ? Dlaczego wykonuje się przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożarowej ? Jakie są podstawy prawne ? Jak często wykonywać przeglądy SSP ? Kto może wykonywać przeglądy instalacji SSP ? Ile kosztuje przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru ?

Część właścicieli/użytkowników zlecających przeglądy Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP) w częstotliwości raz w roku opiera się na Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów, a dokładnie na punkcie § 3 pkt 3 – Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Należy zwrócić uwagę na pkt. 2 w tym samym rozporządzeniu §3 pkt 2 –[…] powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach […] dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez producenta.

 

Zgodnie z powyższymi zapisami można by twierdzić, że Rozporządzenie wprost mówi, iż w pierwszej kolejności musimy się opierać na zaleceniach producenta danego systemu sygnalizacji pożaru. W dokumentacji techniczno-ruchowej większość z nich ustala harmonogram przeglądów i konserwacji opierając się ściśle na zapisach Polskiej Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy Sygnalizacji Pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

W przypadku gdy w DTR danego producenta widnieje tylko ogólny zapis o konserwacji, należy wrócić do Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 i zgodnie z nią prowadzić wszelkie prace.

Podawany w Instrukcjach Instalowania i Konserwacji czujek bądź w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych maksymalny czasokres przeglądów okresowych wynika z przepisów i norm i jest przyjęty dla przeciętnych warunków eksploatacji instalacji SAP, np. w pomieszczeniach biurowych. Praktyczna częstotliwość przeglądów okresowych instalacji sygnalizacji pożarowej powinna być ustalona na drodze uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem a Konserwatorem instalacji.  Przeglądy okresowe instalacji systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) mogą więc odbywać się 1, 2, 3 lub 4 razy w roku, a w szczególnych przypadkach nawet częściej.

 

 

Kto może przeprowadzać przeglądy ?

Przegląd systemów przeciwpożarowych w tym SSP mogą wykonywać firmy/osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje/certyfikaty/przeszkolenia wydawane przez producentów systemów przeciwpożarowych takich jak: POLON-ALFA, BOSCH, ESSER, ARITECH, AWEX, PROTEC itp. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) czy Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Zespół Grupy Fire Save (GFS) od 12 lat wykonuje montaże i przeglądy instalacji przeciwpożarowych, dzięki czemu posiadamy odpowiednie narzędzia, wiedzę techniczną oraz wykwalifikowany personel, które umożliwia nam sprawnie realizować zlecone prace serwisowe instalacji ppoż. Posiadamy niezbędne certyfikaty, zaświadczenia i szkolenia, które potwierdzają wysoki poziom świadczonych usług. Wieloletnia praktyka, bogata wiedza teoretyczna oparta o liczne szkolenia realizowane przez czołowych producentów instalacji ppoż. pozwala naszym klientom poczuć się w pełni bezpiecznie przy procesie serwisowania. 

  

Przegląd instalacji pożarowych (SSP), czyli przegląd systemu sygnalizacji pożaru to działanie wynikające z obowiązującego prawa i instrukcji producentów systemów przeciwpożarowych.

Systematyczne i rzetelnie wykonane przeglądów i konserwacji zapewniają bezawaryjną pracę instalacji pożarowych w tym instalacji SSP, ograniczenie liczby fałszywych alarmów oraz odpowiednią reakcję systemu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

 

Czynności wykonywane przez serwisantów instalacji SSP

 

System sygnalizacji pożarowej Integral EvoxX | Schrack Seconet AGKonserwator powinien przynajmniej raz do roku sprawdzić wszystkie elementy systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki). Przy większej liczbie elementów lub bardziej skomplikowanych instalacjach albo pracujących w cięższych warunkach można podzielić je na grupy i przy częstszych wizytach w ciągu roku sprawdzać inną grupę elementów. 

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SSP przynajmniej raz w roku określają:

 • norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).

 

 

Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta oraz zgodnie z opracowanym scenariuszem rozwoju zdarzeń i matrycą sterowań.  Podczas przeglądów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do  stacji monitoringu.

Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Konserwator powinien być do dyspozycji Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami dymu (aby je odpowiednio zabezpieczyć). 

Dla instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić Książkę eksploatacji instalacji (można zakupić u producenta), w której powinny być zapisywane przeglądy okresowe i ich zakres oraz wszelkie alarmy a także uszkodzenia zgłaszane przez centralę, ich przyczyny oraz zapis podjętych działań w celu ich wyeliminowania. Zapisy powinny być kontrolowane przez użytkownika. 

 

Zaleca się aby w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest centrala pożarowa występowała kopia:

 • dokumentacji powykonawczej,
 • scenariusz rozwoju pożaru,
 • książki eksploatacji oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia.

Powyższe dokumenty pozwalają konserwatorom sprawnie realizować prace serwisowe oraz szybko lokalizować występujące usterki/błędy systemowe np. zabrudzenie czujek, przerwy linii dozorowych, usterki zasilania centrali, usterki sterowań itp.

Normatywne czasookresy wykonywania przeglądów i konserwacji systemu

 • Obsługa codzienna – użytkownik obiektu,
 • Obsługa comiesięczna – użytkownik obiektu,
 • Obsługa kwartalna – specjalista,
 • Obsługa roczna – specjalista.

 

Obsługa codzienna systemów sygnalizacji pożaruZnak ”Centrala sygnalizacji pożaru” Bold | FireTech

Codzienną konserwację systemu SSP wykonuje właściciel lub użytkownik. W ramach kontroli należy:

 • sprawdzić czy centrala SSP, tablica i panel wskazują stan dozorowania. W przypadku stanu usterki konieczne jest sprawdzenie, czy został wykonany wpis w książce eksploatacji systemu oraz czy została zawiadomiona firma dokonująca konserwacji systemów sygnalizacji pożaru.
 • sprawdzić czy po każdym zarejestrowanym alarmie podjęto właściwe działania,
 • sprawdzić czy po wyciszeniu, wyłączeniu instalacja została przywrócona do stanu dozorowania.
 • każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru SSP i niezwłocznie usunąć.

 

 

Obsługa miesięczna systemów sygnalizacji pożaru

Obsługa miesięczna instalacji SSP wykonywana jest przez właściciela lub użytkownika, tak jak w przypadku konserwacji codziennej. Miesięczna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wymaga:

 • w przypadku występowania rezerwowego źródła zasilania w postaci awaryjnego zespołu prądotwórczego należy sprawdzić zapas paliwa i w razie potrzeby uzupełnić,
 • uzupełnić zapas papieru do drukarki,
 • wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej,
 • każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji.

 

 

Obsługa kwartalna systemów sygnalizacji pożaru

Kwartalne przeglądy SSP muszą być wykonywany przez specjalistę na zlecenie właściciela lub użytkownika Systemu Sygnalizacji Pożaru. Kwartalne przeglądy techniczne powinny obejmować:

 • sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie działań w celu doprowadzenia do sprawności wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru SSP,
 • uruchomienie co najmniej jednej czujki pożarowej lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, np. dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrola dostępu, dźwigi osobowe, zamknięcia ppoż.,
 • kontrola działania monitoringu uszkodzeń centrali,
 • kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi,
 • uruchomienie łącza przekazującego alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum monitoringu pożarowego,
 • wykonanie wszystkich innych prób i testów wymaganych przez producentów stosowanych urządzeń,
 • dokonanie oględzin budynku pod kątem zmian mających wpływ na rozmieszczenie czujek pożarowych oraz wpływających na to, gdzie znajdują się ręczne ostrzegacze pożarowe,
 • wszelkie nieprawidłowości muszą być zapisane w książce pracy i niezwłocznie usunięte.

 

 

Roczna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Co najmniej raz w roku właściciel lub użytkownik powinien zadbać, aby przeglądy systemu sygnalizacji pożaru wykonał specjalista, który sprawdzi działanie systemu w zakresie:

 • wykona testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
 • sprawdzi poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym,
 • skontroluje poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych centrali SSP,
 • oceni czy wszystkie połączenia kablowe, sprzęt są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
 • wykona przegląd w celu stwierdzenia czy wystąpiły zmiany budowlane mające wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, np. zachowanie wolnej przestrzeni co najmniej 0,5 m od każdej czujki pożarowej oraz zachowanie dostępu do ROP,
 • przetestuje wszystkie baterie akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe,
 • dokona niezbędnych wpisów w książce pracy.

 

Zalety stałej konserwacji przez jedną firmę

Stała umowa na serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej to zdecydowanie najlepsza forma dbania o instalacje przeciwpożarowe wbudowane w Twój obiekt. Stała umowa z firmą GRUPA FIRE SAVE Sp. z o.o., da Tobie i Twojej firmie następujące zalety:

 • gwarancja terminowych przeglądów,
 • pewność, że instalacja SSP wraz z urządzeniami podrzednymi zadziała prawidłowo,
 • miła obsługa i rzeczowe doradztwo,
 • szybka reakcja w przypadku awarii,
 • dogodne i uczciwe warunki współpracy.

 

Serwis systemów ppoż. (SSP)

W ramach realizowanych przez nas usług proponujemy stałe wsparcie serwisowe. W zależności od sytuacji i potrzeb realizowane jest w dwóch formach:

 • instrukcje udzielana telefonicznie, w celu zweryfikowania usterki i podjęcia próby przywrócenia prawidłowego działania systemu pożarowego,
 • interwencyjny przyjazd serwisanta do obiektu w celu weryfikacji i usunięcia uszkodzenia/usterki.

 

Koszty stałej współpracy w zakresie serwisu uzależnione są od lokalizacji obiektu oraz rozmiarów systemu sygnalizacji pożaru.

 

 

Wykaz obiektów, w których wymagany jest System Sygnalizacji Pożarowej

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożaru:

W § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znajduje się lista obiektów , dla których wymagany jest system sygnalizacji.

Do tych obiektów należą:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
 2. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m²,
 3. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m²;
 1. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 2. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 3. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 4. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 5. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 6. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 7. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 9. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 10. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 12. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 13. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 14. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 15. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 16. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 midx2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 17. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 18. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 19. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m²;
 20. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

System Sygnalizacji Pożarowej w obiektach budowlanych stosowane są również w obiektach nie wymienionych w powyższym rozporządzeniu jeżeli zdecyduje o tym:

 1. Inwestor, chcący podwyższyć bezpieczeństwo swojego obiektu,
 2. Towarzystwo ubezpieczeniowe, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny ryzyka,
 3. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych po wykonaniu ekspertyzy technicznej, w której przedmiotowa instalacja będzie rozwiązaniem zamiennym, ponadstandardowym.

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby przekazać instalację Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP do użytkowania?

 

System Sygnalizacji Pożarowej

Przedmiotowa instalacja System Sygnalizacji Pożarowej w obiekcie powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,  a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Po zakończeniu instalacji przez Wykonawcę należy uzgodnić zasady formalnego przekazania systemu do Zleceniodawcy (lub użytkownika) i formalnej akceptacji systemu przez nabywcę (lub jego przedstawiciela). 

Podczas prób odbiorczych oraz uruchomienia systemu SSP należy szczegółowo zweryfikować czy praca systemu jest zgodna z określonymi założeniami a przede wszystkim czy instalacja realizuje założenia scenariusza rozwoju zdarzeń wraz z matrycą sterowań.

 

 

Należy sprawdzić czy zainstalowany system działa prawidłowo (w stanie alarmowania, uszkodzenia lub blokowania). W szczególności należy sprawdzić:

 a) czy wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są prawidłowo zlokalizowane i identyfikowane w systemie, czy został dobrany odpowiedni typ i rodzaj urządzeń,

b) czy informacje podane przez centrale systemów są prawidłowe i spełniają wymagania dokumentacji,

c) czy wszystkie połączenia ze stacjami odbiorczymi alarmów pożarowych oraz stacjami odbiorczymi sygnałów uszkodzeniowych są przygotowane i/lub pracują poprawnie, a alarmy pożarowe oraz sygnały uszkodzeniowe są zrozumiałe i prawidłowe;

d) czy urządzenia alarmowe działają zgodnie z wymaganiami;

e) czy zasilanie rezerwowe na odpowiedni czas zostało ustalone w oparciu o rzeczywiste zużycie energii ;

f) czy wszystkie dodatkowe funkcje (wejścia i wyjścia) zostały przetestowane.

 

 

 

Jakie dokumenty wykonawca musi przekazać zleceniodawcy podczas odbioru instalacji?

W czasie odbioru Wykonawca systemów powinien przekazać Inwestorowi:

 • Dokumentację powykonawczą systemu, uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Protokoły pomiarów z prób akustycznych,
 • Wymagane certyfikaty / świadectwa dopuszczenia,
 • Deklaracje zgodności albo właściwości użytkowych wyrobu.

 

 

Co należy zweryfikować aby być pewnym, że instalacja SSP działa poprawnie:

 • Czy CSP sygnalizuje stan alarmu po zadymieniu czujki / uruchomieniu ROP?
 • Czy alarm pożarowy został przekazany do właściwej komendy miejskiej/powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dot. obiektów wyposażonych w UTAPiSU)?
 • Czy nastąpiło uruchomienie oddymiania klatek schodowych (w przypadku połączonego systemu oddymiania)?
 • Czy zostały odblokowane przejścia w drogach ewakuacyjnych kontrolowanych przez system kontroli dostępu SKD,
 • Czy nastąpiło sprowadzenie wind na parter, unieruchomienie ich i otwarcie drzwi również zewnętrznych sterowanych automatycznie,
 • Czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań CSP prawidłowość działania lub nie działania systemu (wyświetlacz informujący obsługę o bieżącym stanie systemu)?
 • Czy komunikat ze sprawdzenia poziomu zabrudzenia czujek optycznych z poziomu centrali jest zrozumiały?
 • Czy monitoring linii sygnałowych jest ciągły?
 • Czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe oraz urządzenia automatycznego wykrywania działają prawidłowo?
 • Czy lokalizacja urządzeń jest zgodna z wymaganiami: wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia automatycznego wykrywania, czujnik dymu.
 • Czy sprzęt i urządzenia pomocnicze są identyfikowalne na podstawie etykiet i czy są zgodne z projektem systemu?
 • Czy każdy ROP i automatyczne urządzenie do wykrywania pożaru w przypadku systemów adresowalnych jest prawidłowo lokalizowane w systemie?
 • Czy poziom natężenia dźwięku z sygnalizatorów w całym budynku są zgodne ze specyfikacją / wytycznymi?
 • Czy wszystkie alarmy i wskaźniki wizualne są zgodne ze specyfikacją /wytycznymi?
 • Czy sygnalizacja zdalna działa zgodnie ze specyfikacją / wytycznych?
 • Czy wszystkie funkcje systemu (alarmowanie, sterowanie, wskazywanie, drukowanie i dodatkowe) działają właściwie i są odpowiednio identyfikowane?
 • Czy umiejscowienie ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest zgodne z wytycznymi pod względem lokalizacji, wysokości i widoczność?
 • Czy lokalizacji czujek jest zgodna z wytycznymi?
 • Czy linia lokalizacji detektorów jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy umiejscowienie zasysających czujek dymu jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy usytuowanie czujek płomienia jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy lokalizacja czujek dymu w przewodach wentylacyjnych jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy w systemach radiowych zasięg sygnałów radiowych jest wystarczający we wszystkich obszarach pomieszczeń chronionych?
 • Czy umiejscowienie czujki specjalnej jest zgodne z jej specyfikacją?
 • Czy umiejscowienie CSP i zasilaczy jest zgodne z wytycznymi i spełnia wymagania przepisów budowlanych, ubezpieczyciela itp.?
 • Czy w odpowiednim miejscu znajduje się mapa podziału obiektu na strefy dozorowe?
 • Czy sieć zasilająca jest kontrolowana i zgodna ze specyfikacjami / wytycznymi?
 • Czy zasilanie awaryjne systemu spełnia wymagania?
 • Czy wszystkie wskaźniki uszkodzeń i ich obwody działają prawidłowo (jeżeli to możliwe należy wykonać symulację) ?
 • Czy wszystkie potrzebne dokumenty zostały dostarczone ?

 

Sprawdzenie instalacji linii dozorowych i sygnałowych:

 • Czy zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody o klasie PH30/PH60/PH90 w zależności od wymagań ?
 • Czy zastosowano odpowiednie certyfikowane zespoły kablowe o klasie E30/E60/E90 w zależności od wymagań ?
 • Czy przewody linii są instalowane przy pomocy osprzętu umożliwiającego ich pracę w warunkach pożaru ?
 • Czy są stosowane certyfikowane uchwyty, kołki metalowe, odpowiednio dobrane odległości między nimi ?
 • Czy korytka (metalowe) są mocowane w sposób uniemożliwiający ich odginanie ?
 • Czy łączenia przewodów są wykonywane przy użyciu puszek z kostkami ceramicznymi ?

 

 

Wymagania w zakresie oceny poprawności działania urządzeń i ich funkcjonalności przez straż pożarną, listy kontrolne dla straży pożarnej, warunki / zalecenia dotyczące odbiorów systemów ppoż. 

Próby i badania systemów SSP Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem Praktyczne sprawdzenie zadziałania poprzez zasymulowanie pożaru w obiekcie

Listy kontrolne dla SSP

 

Sprawdzenie funkcjonalności systemu SSP poprzez zasymulowanie pożaru w obiekcie.

 • Czy centrala pożarowa (CSP) sygnalizuje stan alarmu po zadymieniu czujki / uruchomieniu ROP?
 • Czy alarm pożarowy został przekazany do właściwej komendy miejskiej/powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dot. obiektów wyposażonych w UTAPiSU)?
 • Czy nastąpiło uruchomienie oddymiania klatek schodowych (w przypadku połączonego systemu oddymiania)?
 • Czy zostały odblokowane przejścia w drogach ewakuacyjnych kontrolowanych przez system kontroli dostępu SKD?
 • Czy nastąpiło sprowadzenie wind na parter, unieruchomienie ich i otwarcie drzwi również zewnętrznych sterowanych automatycznie?
 • Czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań Centrali Systemu Pożarowego (CSP) prawidłowość działania lub nie działania systemu (wyświetlacz informujący obsługę o bieżącym stanie systemu) ?

 

konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej, naprawa Systemu Sygnalizacji Pożarowej / montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej

konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej Wałcz / serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej Chodzież / naprawa Systemu Sygnalizacji Pożarowej  / montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej Złotów / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej Poznań / projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej Bydgoszcz / przegląd Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła /  serwis Systemu Sygnalizacji Pożarowej Piła