Biuro    534 998 529       biuro@firesave.pl        
Dział serwisowy    733 324 100      Dział projektowy/budowlany    609 424 100      Dział konstrukcyjny   578 691 100

Co to jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem zawierającym opis niezbędnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla podmiotów (przedsiębiorstw), które zbierają, przetwarzają odpady. Operat przeciwpożarowy jest niezbędny i stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie lub zmianę pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych.

 

 

Skąd obowiązek?

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego został wprowadzony w dniu 20 lipca 2018 r. przez nowelizację Ustawy o odpadach. Zapis niniejszej ustawy mówi, że „do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się: operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.”

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. 2019, poz. 701).

Kto jest uprawniony do sporządzania operatu przeciwpożarowego?

 

Osoby uprawnione do sporządzania operatów przeciwpożarowych:

 1. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

 2. osobę posiadająca tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

 

Operat przeciwpożarowy – co zawiera?

Operat przeciwpożarowy w swojej treści zawiera m.in.:

 • informacje na temat właściciela;

 • opis procesu technologicznego;

 • opis miejsca, sposobu magazynowania/zbierania/wytwarzania odpadów;

 • opis sposobu zabezpieczenia miejsc magazynowania/zbierania/wytwarzania odpadów;

 • informację o powierzchni, ilości kondygnacji, wysokości obiektów/budynków;

 • informację o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;

 • ocenę zagrożenia wybuchem;

 • informację o podziale na strefy pożarowe;

 • informację o sposobie ewaluacji osób;

 • informację o sposobie zabezpieczenia instalacji użytkowych;

 • informację o wyposażeniu w urządzenia przeciwpożarowe;

 • informację o sposobie prowadzenia dróg pożarowych;

 • informację o zaopatrzeniu w wodę wymaganą do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo;

 • plany graficzne.