Strefy pożarowe – co warto wiedzieć?

Strefy pożarowe czyli kluczowy element konstrukcji obiektu, który może decydować o życiu osób w nim przebywających.

Czym jest strefa pożarowa? 
Zgodnie z §226. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie strefa pożarowa to budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Takimi elementami są m.in. strop lub ściana oddzielenia ppoż. posiadająca odpowiednie właściwości użytkowe, które są niezbędne podczas pożaru.


Strefy pożarowe dzielimy na poszczególne kategorie:
ZL – obiekty zagrożenia dla ludzi, dzielące się na:
ZL I –  budynki przeznaczone do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami;
ZL II –  budynki przeznaczone głównie do użytku przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (np. przedszkola);
ZL III –  budynki użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II;
ZL IV –  budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne;
ZL V – budynki zamieszkania zbiorowego, które nie klasyfikują się do ZL IV, a dotyczy do przede wszystkim budynków przeznaczonych do zamieszkania czasowego np. hotele.
PM – obiekty produkcyjne i magazynowe,
IN – obiekty inwentarskie.

Zabezpieczenie strefy pożarowej. Co warto wiedzieć?
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, konieczny jest podział budynków na strefy pożarowe, oddzielone elementami z materiałów niepalnych lub określonych w rozporządzeniu pasach wolnej przestrzeni między budynkami.
Przegrody budowlane to elementy otaczające strefę pożarową. O tym jaki typ ścian oraz stropów należy zastosować decyduje klasyfikacja ogniowa budynku oraz strefy zagrożenia w obiekcie.

Ściana oddzielenia pożarowego dzieli się na 3 klasy odporności: 
REI 60 – oznacza, że ściana oddzielenia ppoż. wytrzymuje do 60 minut obciążenia pożarowego, względem stabilności konstrukcji;
REI 120 – oznacza, że ściana oddzielenia ppoż. wytrzymuje do 120 minut obciążenia pożarowego, względem stabilności konstrukcji;
REI 240 – oznacza, że ściana oddzielenia ppoż. wytrzymuje do 240 minut obciążenia pożarowego, względem stabilności konstrukcji.

Powiększenie powierzchni stref pożarowych. Jakie wymogi należy spełnić?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych ZL, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 100%;
samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 100%.
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%.

Pkt 1 § 229 do klasyfikacji PM w § 228 Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony:
stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 100%;
samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi – o 50%.
Pkt 2 § 229 do klasyfikacji PM w § 228
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust. 1 dopuszcza się powiększenie stref pożarowych o 150%.

OFERUJEMY kompleksową pomoc w zabezpieczeniu budynków przed pożarem. Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą w zakładce „Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe”.