INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawowym dokumentem prowadzonym w ramach ochrony przeciwpożarowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, właściciele oraz zarządcy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierającą m.in.:

– warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, 

– sposób poddawania przeglądom technicznym, 

– sposoby postępowania na wypadek pożaru. 

Skąd obowiązek? 

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co zawiera? 

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

Z obowiązku sporządzenia IBP zwolnione są jedynie obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

– kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odbrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,

– kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3, 

– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m3.  

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata.